Protokół z V Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP w Olsztynie, w dniu 17 marca 2018 r.

Protokół z przebiegu obrad Zjazdu

 

                                   PROTOKÓŁ  z  V  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO  ZJAZDU 

                      WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP w OLSZTYNIE,

                                                              w dniu 17 marca 2018 r.

Protokół z obrad zjazdu

Porządek obrad wg załączonego harmonogramu – UCHWAŁA NR 1:

1. Otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego Rady W-MOIA RP Mariusza Szafarzyńskiego.

Przewodniczący powitał zaproszonych gości i uczestników Zjazdu. Poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu.

Goście zaproszeni na V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd WMOIA RP:

1 Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz

2 Członek Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego Marcin Kuchciński

3  Wice Prezes KRIA- Piotr Gadomski

4 Członek KRIA- Piotr Andrzejewski

5 Prezes o/Olsztyn Stowarzyszenia Architektów RP - Małgorzata Zyskowska

6 Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów – Mariusz Dobrzeniecki wraz z Zastępcą Przewodniczącego –Panem Jarosławem Kuklińskim

2. Wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali:

  •  Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz wskazał na pozytywne działania architektów na terenie stolicy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które bardzo dobrze oceniane są przez mieszkańców Olsztyna. Pogratulował architektom zaangażowania w kształtowanie przestrzeni publicznej na forum olsztyńskiej MKU i A i podziękował za dobrą współpracę w rozwiązywaniu problemów zagospodarowania przestrzennego i kształtowania architektury obiektów publicznych miasta. Korzystając z uprzejmości Pana Przewodniczącego przekazał Radzie WMOIA i wszystkim przedstawicielom zawodu, serdeczne pozdrowienia, oraz podziękowania za godne reprezentowanie i skuteczną ochronę interesów zawodu architekta.
  • Przedstawiciel Wojewody Marcin Kuchciński 
  •  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jarosław Kukliński 

Przewodniczący Rady WMOIA Mariusz Szafarzyński , podziękował mówcom za zabranie głosu. W nawiązaniu do wystąpienia przedstawiciela WMOIIB, Przewodniczący WMOIA poinformował uczestników Zjazdu o konieczności współpracy Izb Inżynierów i Architektów w kwestii formułowania najlepszych zapisów aktu prawnego dotyczącego przygotowania procesu inwestycji i jego realizacji.

- Zjazdowi towarzyszy wystawa prac satyrycznych  autorstwa członka izby arch. Anny Damicz- Wejs

3. Wybór Przewodniczącego zjazdu

Przewodniczący Rady WMOIA Mariusz Szafarzyński zaproponował kandydaturę Doroty Szymaniak-Urban, dotychczasowego członka Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów, na Przewodniczącego Zjazdu. Kandydatura została przez Zjazd przyjęta.

4. Wybór członków Prezydium Zjazdu

Zgłoszono następujące kandydatury do Prezydium Zjazdu:

- Dorota Szymaniak-Urban

- Krzysztof Ołdziejewski

- Ewa Rombalska

Prezydium ukonstytuowało się w sposób następujący wg protokółu Nr 1:

- Przewodnicząca - Dorota Szymaniak-Urban

- Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Ołdziejewski

- Sekretarz - Ewa Rombalska

5. Uchwalenie porządku obrad

Przyjęto uchwałę nr 1 V Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Warmińsko- Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie ustalenia porządku obrad 

Na zakończenie oficjalnej części otwarcia V Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu, Przewodniczący WMOIA wręczył odznaczenia Izby Architektów RP. Wnioski do odznaczeń przygotowała Kapituła do spraw Odznaczeń WMOIA w składzie:

- Stanisław Sosak

- Katarzyna Pilarek

- Janusz Miścicki

Srebrną Honorową Odznaką IARP za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów odznaczeni zostali: 

-Iwona Malinowska-Klimek 

-Piotr Mikulski-Bąk

Agnieszka Rzeczkowska 

6. Wybór komisji Zjazdu

Zgłoszono następujące kandydatury

- Do komisji mandatowej: Andrzej Płeczkan, Anna Kulińska, Agnieszka Królczyk

- Do komisji wyborczej: Wojciech Gadomski, Agnieszka Łaguna-Pawelec, Magda-lena Zwolińska

- Do komisji skrutacyjnej: Małgorzata Zyskowska, Julita Rydz, Maciej Lemańczyk

- Do komisji uchwał i wniosków: Agnieszka Wajcowicz, Paweł Korobczyc, Piotr Mikulski- Bąk .

7. Komunikat o ukonstytuowaniu się i trybie pracy komisji Zjazdu Komisje ukonstytuowały się w sposób następujący:

Komisja mandatowa :

- Przewodniczący – Andrzej Płeczkan

- Zastępca – Anna Kulińska

- Sekretarz – Agnieszka Królczyk

Komisja wyborcza 

- Przewodniczący - Wojciech Gadomski

- Sekretarz – Agnieszka Łaguna-Pawelec

- Członek - Magdalena Zwolińska

Komisja skrutacyjna :

- Przewodniczący - Małgorzata Zyskowska

- Sekretarz – Julita Rydz

- Członkowie – Maciej Lemańczyk

Komisja uchwal i wniosków :

- Przewodniczący – Agnieszka Wajcowicz

- Sekretarz – Paweł Korobczyc

- Członek - Piotr Mikulski-Bąk

8. Komunikat komisji mandatowej o zdolności Zjazdu do podejmowania uchwał

Na podstawie sporządzonej listy uczestników Zjazdu, Komisja Mandatowa po sprawdzeniu złożonych dokumentów stwierdza, co następuje:

- Liczba uprawnionych uczestników Zjazdu wynosi 114 osób

- Uprawnieni uczestnicy Zjazdu otrzymali przewidziane w regulaminie Zjazdu mandaty

- Zgodnie z zapisem paragrafu 8 pkt 6 Regulaminu i trybu przeprowadzania Zjazdów, oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego Izby Architektów na podstawie sprawdzonej listy obecności, stwierdza się prawomocność V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)

9. Sprawozdania z działalności organów WMOIA RP

Teksty wszystkich sprawozdań otrzymali uczestnicy w przesłanych materiałach zjazdowych, nadto wszystkie sprawozdania organów były na bieżąco wyświetlone na rzutniku podczas prezentacji działalności organów.

- Sprawozdanie z działalności Rady WMOIA za okres od 29.03.2014 do 17.03.2018 zostało przesłane przed zjazdem do wszystkich członków Izby Architektów.

Przewodniczący Mariusz Szafarzyński po uzgodnieniu z uczestnikami zjazdu nie referował sprawozdania 

- Sprawozdanie skarbnika WMOIA RP Zbigniewa Patalasa za rok 2017.

W podsumowaniu Skarbnik stwierdził, iż rok zakończony został zgodnie z planowanym budżetem. Tradycyjnie zwrócił uwagę uczestników Zjazdu na fundusz samopomocy, na który zgodnie z uchwalą nr 8 z dnia 17.03.2018 w sprawie realizacji budżetu, za 2017 zostanie przekazane 10% nadwyżki przychodów nad kosztami. Obecny stan konta fundusz samopomocowego wynosi 3.019,12 zł. Pada pytanie z sali na temat kosztów działalności statutowej. Skarbnik prosi o czas na przygotowanie odpowiedzi.

- przewodnicząca zjazdu prosi o zabranie głosu przewodniczącą OKK.

- Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WMOIA RP (przewodnicząca Anna Rokita ) za okres IV kadencji 2014 – 2018.

Przewodnicząca OKK wyjaśnia, że zmiana przepisów nałożyła na Izbę Architektów obowiązek przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do projektowania architektury z ograniczeniami, poprzednio te egzaminy były przeprowadzane w Izbie Inżynierów Budownictwa. Teraz inżynierowie z ograniczeniami do projektowania architektonicznego muszą należeć do Izby Architektów.

Przewodnicząca wnioskuje o zwiększenie ilości członków Komisji Kwalifikacyjnej na 6 osób plus Przewodniczący , ze względu na większą, niż w poprzednich kadencjach, ilość postępowań.

- Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WMOIA RP – Grzegorz Dżus za okres IV kadencji 2014-2018

Przewodniczący OKSD porusza temat odpowiedzialności zawodowej za projekty nie wykonywane własnoręcznie, podkreśla brak świadomości o ponoszeniu konsekwencji za błędy popełniane przez osoby wykonujące projekt, a także te, które do „tylko” podpisały.

- Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WMOIA RP - Agata Szczepańska  za okres IV kadencji 2014-2018

Prowadzone było tylko dziewięć postępowań. Pytanie z Sali o najczęściej występujące rodzaje problemów. Rzecznik odpowiada , że są to nieprzestrzeganie przez architektów Prawa Budowlanego, wykroczenie poza ramy uprawnień oraz niezgodność projektu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzjami. Klienci są coraz bardziej wymagający i zorientowani w obowiązujących przepisach.

- Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WMOIA RP – przewodniczący Stanisław Sosak, Do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania z Sali przez skarbnika przewodniczący nie będzie składał sprawozdania.

- Skarbnik Zbigniew Patalas odpowiada na dodatkowe pytania. Przedstawia szczegółowo koszty statutowe, odnosi się do materiałów zjazdowych.

- Po wysłuchaniu wypowiedzi skarbnika przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Sosak porusza temat wysokości delegacji i diet. Przewodniczący OKR przyjmuje sprawozdania i udziela w imieniu OKR absolutorium Radzie i organom Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP, odczytuje sprawozdanie OKR.

10. Dyskusja dotycząca sprawozdań

Dyskusja nad sprawozdaniami nie została podjęta. (uchwała Nr 1)

11. Głosowania:

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Głosów za 102, przeciw 0, wstrzymało się 12

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Rady WMOIA RP (uchwała Nr 2)

Głosów za 102, przeciw 0, wstrzymało się 12(wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania OKK (uchwała Nr 3)

Głosów za 100, przeciw 0, wstrzymało się 14 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania OSD (uchwala nr 4)

Głosów za 102, przeciw 0, wstrzymało się 12 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania OROZ (uchwała Nr 5)

Głosów za 101, przeciw 0, wstrzymało się 13 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania OKR (uchwała Nr 6)

Głosów za 102, przeciw 0, wstrzymało się 12 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 r. (uchwała Nr 7)

Głosów za 101, przeciw 0 wstrzymało się 13 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie w sprawie realizacji budżetu za rok 2017 (uchwała Nr 8)

Głosów za 101, przeciw 0, wstrzymało się 13 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Radzie WMOIA (Uchwała nr 9)

Głosów za 101, przeciw 0, wstrzymało się 13 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

12. Skarbnik przedstawia projekt budżetu.

Pytanie z sali w sprawie zwracania kosztów delegacji i diet. Odpowiedź, że w naszym okręgu delegacje są rozliczne w ten sposób ,że zwracane są koszty wyjazdów służbowych członków organów WMOIA RP samochodem 100% wg obowiązującej stawki kilometrowej, pociągiem lub autobusem wg rzeczywistych kosztów.

13. Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 (uchwała Nr 10)

Głosów za 100, przeciw 0, wstrzymało się 14 (wg protokołu 8/1 komisji skrutacyjnej)

14. Zgłaszanie kandydatów i wybory Przewodniczącego Okręgowej Rady WMOIA RP (uchwała Nr 11) Zgłoszono 2 kandydatury:

- Katarzyny Pilarek

- Mariusza Szafarzyńskiego

Nie nastąpiła prezentacja kandydatów na Przewodniczącego WMOIA RP W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg komunikatu Komisji Skrutacyjnej

         Liczba głosów na Katarzynę Pilarek 45

         Liczba głosów na Mariusza Szafarzyńskiego 61

          Wg protokołu Komisji Skrutacyjnej (Protokół Nr 8/2 V S-W Zjazdu WMOIA RP):

- Liczba uprawnionych do głosowania 114

- Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu 107

- Liczba głosów ważnych 106

- Liczba głosów nieważnych 1

          Przewodniczącym Rady WMOIA RP został architekt Mariusz Szafarzyński.

Głos z Sali : prośba o przedstawienie kandydatów na przewodniczącego. Przewodnicząca stwierdza, że to może za późno, ale prosi przewodniczącego Rady, Mariusza Szafarzyńskiego o zabranie głosu po przerwie.

15. Przerwa - prezentacja branżowych firm-sponsorów Zjazdu.

16. Przewodnicząca zjazdu wyjaśnia dlaczego nie było przedstawienia kandydatów na przewodniczącego Rady – nie zawierał tego porządek obrad zjazdu.

17. Wystąpienie nowego Przewodniczącego Okręgowej Rady WMIA RP Mariusza Szafarzyńskiego.

            Nowy przewodniczący Rady podziękował wyborcom. Będziemy kontynuowali prowadzenie działań statutowych. Zależy nam na zwiększeniu ilości szkoleń dla architektów jednocześnie chcielibyśmy podnieść frekwencję na nich. Mamy zamiar ustalić Razem z SARP nowe ramy organizowania Gali Architektury Prowin-cjonalnej. Będziemy zacieśniać współpracę z Izbą Inżynierów.

18. Przewodniczą zjazdu zgłasza konieczność podjęcia uchwały o powiększeniu liczby członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WMOIA RP.

19. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad głosowania uchwały o powiększeniu składu OKK. Poprzez głosowanie jawne porządek obrad został uzupełniony.

20. Zgłaszanie kandydatów i wybory członków Okręgowej Rady WMIA RP (uchwała Nr 12)                                                         Zaprezentowano listę kandydatów: 

-Dorota Szymaniak-Urban

- Zbigniew Patalas

- Katarzyna Pilarek

- Iwona Malinowska –Klimek

- Radosław Przybylak 

-Renata Góralczyk - Osowicka

- Agnieszka Łaguna-Pawelec

-Anna Dąbrowska - Sosak

Kandydaci do Rady zgodnie z kolejnością na liście przedstawiają swoje plany na działanie w Radzie Okręgowej Izby.

21. Zgłaszanie kandydatów i wybory Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej (uchwała Nr 13)

kandyduje Stanisław Sosak

22. Zgłaszanie kandydatów i wybory Okręgowej Komisji Rewizyjnej (uchwała Nr 14)

Lista Kandydatów:

- Jan Koperkiewicz

- Anna Mikulska-Bąk

- Maciek Powązka

- Piotr Rożen

23. Zgłaszanie kandydatów i wybory Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (uchwała Nr 15)

Kandydowała Anna Rokita

24. Zgłaszanie kandydatów i wybory Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  (uchwała Nr 16)                                                          Lista Kandydatów:

- Andrzej Góralski

- Ewa Bachry

- Piotr Mikulski – Bąk

- Magdalena Rafalska

- Adam Mazurkiewicz

- Adriana Patalas

25. Zgłaszanie kandydatów i wybory na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (uchwała Nr 17)

Kandydował Grzegorz Dżus.

26. Zgłaszanie kandydatów i wybory Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (uchwała Nr 18) Lista Kandydatów:

- Wojciech Gadomski

- Elżbieta Janiuk

- Krzysztof Klimek

- Janusz Różański

- Piotr Zabiełło

- Agnieszka Rzeczkowska

27. Zgłaszanie kandydatów i wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (uchwała Nr 19)

Kandyduje Agata Szczepańska

28. Zgłaszanie kandydatów i wybory Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (uchwała Nr 20)                    Lista Kandydatów

- Wojciech Janiak 30 głosów

- Izabela Parulska 64 głosy

29. Przerwa - prezentacja branżowych firm-sponsorów Zjazdu.

30. Licytacja prac Anny Damicz-Wejs. Licytację prowadzi Katarzyna Pilarek.

Licytacja prac zostaje przerwana.

31. Przewodnicząca zjazdu przystępuje do wyboru delegatów na Krajowy Zjazd.

Padają dodatkowe propozycje z sali kandydatów na delegatów na zjazd krajowy. Są to Magdalena Rafalska i Piotr Rożen. Uzyskano informację, że powinno się odbyć głosowanie na 3 osoby.

W trakcie dyskusji okazuje się, że przed przerwą część osób wrzuciła zwoje głosy na wybór delegatów do urny w czasie zbierania głosów na poprzednie głosowanie, pomimo, ze głosowanie na wybór delegatów na zjazd nie zostało zarządzone przez przewodniczącą zjazdu. Na tych kartach do głosowania nie było nazwisk podanych z Sali w trakcie trwania zjazdu. Jeśli w tej sytuacji karty są nieważne, głosowanie należy przeprowadzić jeszcze raz.

Po przeliczeniu obecnych osób na Sali okazało się, ze głosowania nie można przeprowadzić ze względu na brak kworum.

Piotr Rożen proponuje pozostawienie obecnych delegatów do zwołania najbliższego zjazdu i wybrania nowych delegatów na zjazd.

Katarzyna Pilarek – jesteśmy zobowiązani do stworzenia obwodów po przekroczeniu 200 członków w okręgu. Rada przygotuje zjazd powołujący obwody i wtedy przeprowadzimy głosowanie na 3 delegatów na Zjazd. W czerwcu będzie Zjazd Krajowy Izby i powinniśmy mieć wybranych delegatów.

Przewodnicząca zjazdu proponuje, żeby odbyło się głosowanie nad przyjęciem obecnych delegatów na zjazd krajowy. Komisja Mandatowa wypowiada się, że nie ma kworum i głosowania nad powyższą propozycją nie można przeprowadzić.

Przewodnicząca prosi Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników poprzednich głosowań.

32. Ogłoszenie wyników wyborów.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg komunikatu Komisji Skrutacyjnej, do Rady weszli (Protokół Nr 8/3 V S-W Zjazdu WMOIA RP):

- Dorota Szymaniak-Urban - głosów 75

- Zbigniew Patalas głosów - 75

- Katarzyna Pilarek głosów - 91

- Iwona Malinowska –Klimek - głosów 69

- Agnieszka Łaguna –Pawelec - głosów 66

- Radosław Przybylak głosów - 78

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu wg protokołu Komisji Skrutacyjnej (Protokół Nr 8/4 V S-W Zjazdu WMOIA)

Stanisław Sosak - uzyskał 78 głosów i został wybrany na Przewodniczącego OKR

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu wg protokołu Komisji Skrutacyjnej w skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli (Protokół Nr 8/5 V S-W Zjazdu WMOIA RP):

- Jan Koperkiewicz - głosów 96

- Anna Mikulska-Bąk - 94 głosy

- Maciej Powązka - 99 głosów

- Piotr Rożen - 95 głosów

Wg protokołu Okręgowej Komisji Skrutacyjnej Anna Rokita uzyskała głosów 96 (Protokół Nr 8/6 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu) i została wybrana na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg protokołu Nr Komisji Skrutacyjnej W skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli wszyscy (wg Protokołu Nr 8/7 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu).

- Ewa Bachry - 92 głosy

- Piotr Mikulski - Bąk - 98 głosów

- Magdalena Rafalska - 93 głosów

- Andrzej Góralski - 97 głosów

- Adam Mazurkiewicz - 83 głosy

- Adriana Patalas - 91 głosów

Zgodnie z uchwałą podjętą na zjeździe wszyscy kandydaci zostali wybrani do Komisji Kwalifikacyjnej.

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostaje Grzegorz Dżus. – 96 głosów, (Protokół Nr 8/8 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg protokołu Komisji Skrutacyjnej W skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego weszli wszyscy kandydaci (Protokół Nr 8/9 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu).

- Wojciech Gadomski - 98 głosów

- Elżbieta Janiuk - 96 głosów

- Krzysztof Klimek - 96 głosów

- Janusz Różański - 90 głosów

- Piotr Zabiełło - 96 głosów

- Agnieszka Rzeczkowska - 92 głosów

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg protokołu Komisji Skrutacyjnej Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej zostaje

Agata Szczepańska - 99 głosów. (Protokół Nr 8/10 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wg protokołu Komisji Skrutacyjnej, Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostaje Izabela Parulska (Protokoł Nr 8/11 V S-W Zjazdu WMOIA RP w załączeniu).

- Izabela Parulska – 64 głosy

- Wojciech Janiak – 30 głosów

33. Dyskusja na temat przebiegu ostatniego głosowania na Delegatów Okręgowej Izby WM na Zjazd Krajowy.

Piotr Gadomski– Przez to, że część osób wyszła ze zjazdu przed ostatnim głosowaniem wrzucając swoje głosy do urny przedwcześnie, nie można ich głosowania uznać. A nowego głosowania nie można przeprowadzić, bo nie ma kworum. Jedyne logiczne rozwiązanie, to takie, że należy zjazd zamknąć. Może należałoby zrobić listę osób, które pozostały na zjeździe, a od tych, którzy przedwcześnie wyszli należy wy-ciągnąć konsekwencje.Głosowanie na delegatów należy zrobić w następnym terminie.

Piotr Andrzejewski - Przewodniczący może nie zamknąć zjazdu, może ogłosić prze-rwę, ale wtedy należy pamiętać, że nie działa Rada, a władzę sprawuje Zjazd. Nie działają też inne organy. Należy przedmiotowe głosowanie przeprowadzić na Zjeździe Nadzwyczajnym. W dyskusji padają różne propozycje rozwiązania tego problemu, ale inni uczestnicy zjazdu przedstawiają logiczne kontrargumenty . Padają propozycje, żeby wybór delegatów przeprowadzić na najbliższym zjeździe sprawozdawczym, żeby na Zjazd Krajowy pojechali dotychczasowi delegaci.

Przewodnicząca Zjazdu, po konsultacji z panią mecenas obecną na Zjeździe, ogłasza, że będzie zmuszona zamknąć Zjazd bez wyboru delegatów na zjazd krajowy. Podkreśla, że muszą być podjęte kategoryczne działania w stosunku do osób, które opuściły Zjazd przedwcześnie. Składa oficjalny wniosek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej osób, które przedwcześnie opuściły salę.

34. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał wniesionych w trakcie Zjazdu .

Do komisji uchwał i wniosków wpłynęły 4 następujące wolne wnioski

• Wniosek Nr 1, Ustalanie zasad opłacania składek przez osoby będące na urlopach wychowawczych i macierzyńskich bez konieczności zawieszania ich w prawach członka (treść w załączeniu)

• Wniosek Nr 2 Interwencja w sprawie wydawania pozwoleń na budowę przez Urząd Miasta Olsztyna (np. poprzez wystąpienie o informację publiczną, dotyczącą wydanych i niewydanych pozwoleń oraz zakończenia procedur odwoławczych)

• Wniosek Nr 3 Uroczyste przyjęcie nowych członków Izby podczas corocznych Zjazdów .

• Wniosek Nr 4 W celu popularyzacji Gali Architektury i integracji środowiska architektonicznego naszego regionu wnioskujemy o wyłączenie SARP-u do jej organizacji.

Cztery wolne wnioski, które wpłynęły do komisji przedstawione pisemnie przez Annę Kulińską i Adrianę Patalas do opracowania i realizacji przez Radę WMOIA.

35. Przewodnicząca prosi o głosy w dyskusji.

Piotr Rożen – należy pamiętać, żeby na najbliższym nadzwyczajnym zjeździe kandydaci na delegatów przedstawili sprawy i problemy, którymi będą chcieli się zająć jako nasi przedstawiciele na zjeździe krajowym. Katarzyna Pilarek ogłasza terminy najbliższych szkoleń. 

36. Zamknięcie Zjazdu

Przewodnicząca Prezydium Zjazdu zamknęła obrady dziękując koleżankom i kolegom za aktywną obecność.

 

Za zgodność:

Przewodniczący Zjazdu: Dorota Szymaniak- Urban

Sekretarz Zjazdu: Ewa Rombalska

Olsztyn dn. 23.03.2018 r.