Opłaty członkowskie

 

Nowa wysokość składki członkowskiej na rok 2018

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r., Krajowa Rada lzby Architektów w dniu 11 października 2017 r. roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2018 r. na kwotę: 

▪ 80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy W-M OIA RP tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności WM-….)”
Nr rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:
•    za wpis na listę członków Izby wynosi: 400,00 zł
•    za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1010,00 zł
•    za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 400,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy
•    za szkolenie uzupełniające, przy ponownym wpisie na listę członków Izby wynosi: 210,00 zł
Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

nr: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

 

 

 

Zawód: Architekt

Wszystkim członkom IARP przysługuje 1 egzemplarz każdego wydania Z:A otrzymywany pocztą.

więcej...