Nadawanie uprawnień zawodowych

Przy składaniu wniosku obowiązuje wniesienie następujących opłat:

 • skarbowej, regulowanej przez Ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (kwota ustalana jest przy składaniu wniosku)
 • za postępowanie weryfikacyjne i egzaminacyjne, regulowane przez Rozporządzenie Ministra w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 roku (paragraf 13)

 Informacja o zmianie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na podstawie podjętej w dniu 10 marca 2021 r. Uchwały nr 0-12-V-2021 Krajowej Rady IARP (KRIA) w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

 Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zw. z art. 12 ust. 5 – 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

 Od 15 marca 2021 r., opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach o których mowa w :

I . z tytułu art.14 ust.3 pkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(Dz.U z 2020 r., poz.1333 z póź. zm.) wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 1130 złotych(tysiąc sto trzydzieści  złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130 złotych(tysiąc sto trzydzieści złotych )
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670 złotych(sześćset siedemdziesiąt  złotych) 

II.z tytułu art.14 ust.3 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 1700 złotych(tysiąc siedemset złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700 złotych(tysiąc siedemset złotych) 
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980 złotych(dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

III. Traci moc obowiązująca uchwała nr 0-13-V-2020 KRIA z dnia 17.03.2020r., w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Ponadto, informujemy, że od dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli od daty wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768), nie ma możliwości rejestracji książek praktyk.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Dane do przelewu:

 • Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033 · Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul.1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota: 1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: I rata - kwalifikacje

Przed samym egzaminem należy przedstawić dowód uiszczenia drugiej raty w tej samej kwocie (850 zł) wpłaconej na konto Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów nr konta j.w.

Dane do przelewu:

 •  Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
 •  Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota:1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: II rata – egzamin

Od wniosku i od składanych załączników, a także od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów, pobierane są, przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności, wymagane przepisami opłaty skarbowe.

W związku ze zniesieniem znaczków skarbowych z dniem 1 stycznia 2007 r. opłatę skarbową w wysokości 20 zł. należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn

Powszechna Kasa Oszczędnościowa B.P. S.A.

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Od 24 września 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 11 września 2014 r. poz. 1278) regulujące zasady odbywania praktyki zawodowej

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej czynne jest w:
pn-pt: 11:00 – 14:00

89 521 34 30,
wm@iarp.pl