Protokół z obrad XII Sprawozdawczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów

Protokół z obrad Zjazdu WMOIA w dniu 25.03.2017

XII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP w Olsztynie, w dniu 25 marca 2017 r.

Protokół z obrad zjazdu

1. Otwarcie XII Sprawozdawczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP przez Pana Przewodniczącego Rady Mariusza Szafarzyńskiego, który powitał zaproszonych gości i uczestników Zjazdu i pokrótce zreferował działalność WMOIA RP w ciągu ubiegłego roku.

2. Na Przewodniczącego Zjazdu WMOIA RP w głosowaniu jawnym wybrano kol. Katarzynę Pilarek                                             3. Prezydium Zjazdu ukonstytuowało się w następujący sposób:                                                                       Przewodniczący – Katarzyna Pilarek                                                                                                         Wiceprzewodniczący – Iwona Malinowska-Klimek                                                                                                      Sekretarz- Natalia Hasso-Agopsowicz

4. Uchwalono porządek obrad

5. Głos zabrali zaproszeni Goście : - W imieniu Wojewody Pana Artura Chojeckiego odczytanie listu przez rektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa – Zbigniewa Pazerskiego                                                                                                                                   - Prezydent Miasta Olsztyna - Piotr Grzymowicz -                                                                                                                     - Wiceprzewodniczący Rady W-MOIIB – Marian Zdunek                                                                        Na  Przewodniczącego Zjazdu WMOIA RP w głosowaniu jawnym wybrano kol. Katarzynę Pilarek

6. Odbyły się wybory komisji zjazdu. Komisje ukonstytuowały się w składzie:

Mandatowa:           Płeczkan Andrzej – przewodniczący                                                                                                                              Hanna Radzik - z-ca przewodniczącego                                                                                                                      Agnieszka Królczyk – sekretarz

       Skrutacyjna:              Adriana Patalas – przewodnica                                                                                                                                          Izabela Parulska – sekretarz                                                                                                                                              Maciej Lemańczyk –członek                                                                                                               Uchwał i wniosków :   Małgorzata Iłowiecka – przewodniczący                                                                                                                           Agnieszka Łaguna-Pawlec - z-ca przewodniczącego                                                                                                                Agnieszka Rzeczkowska – sekretarz 

7. Komunikat o ukonstytuowaniu się i trybie pracy komisji Zjazdu.

8. Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności Zjazdu do podejmowania uchwał.

9. Organy WMOIA przedstawiły sprawozdania z działalności w ciągu ubiegłego roku: Rady WMOIA RP- Mariusz Szafarzyński Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej- Anna Rokita, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego- Grzegorz Dżus, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Agata Szczepańska, Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Stanisław Sosak, Skarbnika WMOIA RP- Zbigniew Patalas

10. Dyskusja – brak uwag

11. W głosowaniu jawnym podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań:

- Uchwała nr 2 – przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Rady

- Uchwała nr 3 – przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania OKK -

Uchwała nr 4 – przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania OSD -

Uchwała nr 5 – przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania OROZ

- Uchwała nr 6 – przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania OKR

12. W dalszej części podjęto uchwały i udzielono absolutorium Radzie :

- Uchwała nr 7 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

- Uchwała nr 8 - przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2016

- Uchwała nr 9 – udzielenie absolutorium Radzie WMOIA

- Uchwała nr 10 – uchwalenie budżetu na rok 2017 (Kol. Zbigniew Patalas przedstawił projekt budżetu na rok 2017, następnie w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę)

13. Prezentacja bieżących tematów problemowych w działalności Izby: - Wystąpienie kol. Piotra Gadomskiego - wiceprezesa Krajowej Rady Izby Ar-chitektów RP i omówienie projektu nowego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego; - Wystąpienie kol. Piotra Rożena – odpowiedzialność projektanta w zależności od podjętej ścieżki zatwierdzania projektu: zgłoszenie czy pozwolenie na budowę;

14. W trakcie Zjazdu do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły żadne wnioski

15. Zakończenie prac Komisji Uchwał i Wniosków

16. Wystąpienie Pana Piotra Andrzejewskiego - członka Krajowej Rady Izby Architektów RP

17. Wystąpienie kol. Małgorzaty Zyskowskiej- Prezesa o/Olsztyn Stowarzyszenia Archi-tektów RP na temat: - przekraczanie uprawnień przez członków innych Izb, wkraczających w kom-petencje architekta - podpisywanie na dużą skalę projektów, których nie jest się faktycznym auto-rem - Gala Architektury

18. Na tym zakończono obrady XII Sprawozdawczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Za zgodność: Przewodniczący Zjazdu: Katarzyna Pilarek Sekretarz Zjazdu: Natalia Hasso-Agopsowicz 

Za zgodność:

Przewodniczący Zjazdu:Katarzyna Pilarek

Sekretarz Zjazdu: Natalia Hasso-Agopsowicz