Egzaminy

 

 

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351):

– sesja letnia – 2 czerwca 2023 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 2 marca 2023 r.
– sesja zimowa – 1 grudnia 2023 r.  godz.10:00 – termin złożenia wniosków: 1 września 2023r. 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH SESJI LETNIEJ -OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE 01 GRUDNIA 2023 R.

Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  IARP w zakresie przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca 2020 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP otrzymała odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą projektu Wytycznych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej - wrzesień 2020, przygotowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną  W załączeniu przekazujemy plik zawierający Wytyczne oraz pismo Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 lipca 2020 r.- ZAŁĄCZNIK NR 1 WYTYCZNE EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 11 WRZEŚNIA 2020

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną: Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo

Ze względu na wejście w życie w ostatnim okresie szeregu aktów prawnych zmieniających dotychczasowe regulacje dotyczące nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przedstawiamy skrótową informacje dotycząca podstawowych zmian:

1. Od dnia 25 września 2014 r. przestają obowiązywać książki praktyki zawodowej.Osoby, które zarejestrowały takie książki przed tym terminem wpisują i potwierdzają przebieg praktyki na starych zasadach do dnia 25 września 2014 po tym terminie obowiązuje w odniesieniu do praktyk odbywanych w kraju tzw. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki (wzory obu dokumentów w załączeniu)

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Szczegóły w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U z dnia 24.09.2014 poz. 1278 Zmianie ulegają nadawane przez Izbę Architektów uprawnienia.

Obecnie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są w następującym zakresie:

1. Do projektowania bez ograniczeń

- mgr inż. arch.-1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

2. Do projektowania w ograniczonym zakresie

 - inż. arch.- 1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

- mgr inż. budownictwa 1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

3. Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- mgr inż. arch. 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

4. Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

- inż. arch.; 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

- mgr inż. budownictwa 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

5. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- mgr inż. arch.; 1,5 roku praktyka na budowie

- inż.arch. 3 lata na budowie

6.  Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

- mgr inż. budownictwa 1,5 roku praktyka na budowie

- inż. arch. 1,5 roku praktyka na budowie

- inż. budownictwa 3 lata praktyki na budowie

- technik architekt 4 lata praktyki na budowie

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

1) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2) do projektowania bez ograniczeń;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5) do projektowania w ograniczonym zakresie;

6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem  „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich albo kopię odpisu dyplomu;

b)   suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów I lub II-go stopnia albo studiów jednolitych magisterskich (zawierające program studiów określony w punktach ECTS lub wyszczególnienie liczby godzin zajęć w przebiegu studiów), potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

 2) dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:

a)    zbiorcze zestawienie projektów i prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej, oddzielnie dla praktyki przy sporządzaniu projektów oraz praktyki na budowie, w odniesieniu

b)   do wniosku w sprawie uprawnień do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi i budową wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej odbycie, wg załącznika

c)    nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju lub

d) zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub

e)  dokument zawierający przebieg praktyki, wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat – w przypadku praktyki odbywanej za granicą - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju lub

f)   książka praktyki zawodowej z udokumentowaną praktyką zawodową przed 25 września 2014 r., z wpisami potwierdzonymi przez osobę kierującą praktyką do dnia16 października 2014 r. - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w dowolnej okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub

g) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, wydane przez jednostkę, w której praktyka się odbywała, potwierdzone przez osobę kierującą praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.;

 3) dwie wybrane przez kandydata prace projektowe, dotyczące różnych obiektów, o różnych funkcjach, wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania albo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;

 4) zaświadczenie z uczelni – w przypadku, gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą

z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 5) życiorys zawodowy;

 6) zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego osób kierujących praktyką zawodową, w tym patrona praktyki, za cały okres tej praktyki, wraz z kopią uprawnień budowlanych odpowiednich do rodzaju i zakresu (nie mniejszych) o jakie ubiega się wnioskodawca;

 7) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem;

 8) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. Drugą ratę tj. opłatę za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, uiszcza się nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu;

 9) informację, czy kandydat składał uprzednio wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w innej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, jeśli tak, to w której.

Za pracę projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 powyżej uznaje się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa w formie papierowej.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej teczce.

 Biuro okręgowej izby architektów RP czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15,00 W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: 697 886 051 albo e-mailem na adres: wm@iarp.pl

 Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowej pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Zainteresowanych tematem odsyłamy do nowych aktów prawnych:

 - Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351
 - Ustawa o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych z dnia z dnia 9.05.2014( Dz. U. z  2014r poz. 768)
- Ustawa z dnia 15.12 2000r., o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  Dz. U.z 2019r., poz.1117

- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 831)

 Zgodnie z informacją z dnia 01 marca 2023 r.  przekazaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP, o podjęciu przez Krajową Radę  IARP w dniu 28 lutego 2023 r. Uchwały w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zmienia się wysokość obowiązujących opłat (nowe kwoty obowiązują od dnia 03 marca 2023 r.)

 

I . z tytułu art.14 ust.3 pkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(Dz.U z 2020 r., poz.1333 z póź. zm.) wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 1390 złotych(tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390 złotych(tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych )
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820 złotych(osiemset dwadzieścia złotych) 

II.z tytułu art.14 ust.3 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 2090 złotych(dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090 złotych(dwa tysiące dziewięćdziesiąt  złotych) 
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200 złotych(tysiąc dwieście złotych)  

Powyższe stawki dotyczą opłat od wniosków złożonych lub wysłanych od daty wejścia w życie uchwały nr O-64-VI-2023 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28.02.2023 r., w sprawie wysokości opłat za postepowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej -tj. od dnia 3 marca 2023 roku

Wnioski złożone lub wysłane przed datą 3 marca 2023 r. podlegają opłatom dotychczasowym tj. wynikającym z uchwały nr 0-8-V-2022 Krajowej rady Izby Architektów RP z dnia 23 lutego 2022 r.

Ponadto, informujemy, że od dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli od daty wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768), nie ma możliwości rejestracji książek praktyk.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Dane do przelewu:

 • Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033 · Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul.1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota: 1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: I rata - kwalifikacje

Przed samym egzaminem należy przedstawić dowód uiszczenia drugiej raty w tej samej kwocie (850 zł) wpłaconej na konto Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów nr konta j.w.

Dane do przelewu:

 •  Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
 •  Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota:1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: II rata – egzamin

Od wniosku i od składanych załączników, a także od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów, pobierane są, przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności, wymagane przepisami opłaty skarbowe.

Opłatę skarbową w wysokości 20 zł. należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn

Z dniem 1 lutego 2023 r. zmiana numeru rachunku Urzędu Miasta Olsztyn !

Bank Handlowy SA

Nr konta: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003