Egzaminy

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:
Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w 2020 roku:

Termin egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2020 r. został wyznaczony:

· sesja letnia - 5 czerwca 2020, godz. 10:00 (ostateczny termin składania wniosków - 5 marca 2019 r.)

. sesja zimowa - 4 grudnia 2020, godz.10:00(ostateczny termin składania wniosków - 4 września 2020 r. )

 Uwaga! Od sesji zimowej 2017 r. oraz w sesjach następnych będzie obowiązywał uaktualniony wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Wykaz aktów prawnych -egzamin na uprawnienia w sesji letniej 6 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Ze względu na wejście w życie w ostatnim okresie szeregu aktów prawnych zmieniających dotychczasowe regulacje dotyczące nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przedstawiamy skrótową informacje dotycząca podstawowych zmian:

1. Od dnia 25 września 2014 r. przestają obowiązywać książki praktyki zawodowej.Osoby, które zarejestrowały takie książki przed tym terminem wpisują i potwierdzają przebieg praktyki na starych zasadach do dnia 25 września 2014 po tym terminie obowiązuje w odniesieniu do praktyk odbywanych w kraju tzw. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki (wzory obu dokumentów w załączeniu)

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Szczegóły w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U z dnia 24.09.2014 poz. 1278 Zmianie ulegają nadawane przez Izbę Architektów uprawnienia.

Obecnie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są w następującym zakresie:

1. Do projektowania bez ograniczeń

- mgr inż. arch.-1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

2. Do projektowania w ograniczonym zakresie

 - inż. arch.- 1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

- mgr inż. budownictwa 1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

3. Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- mgr inż. arch. 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

4. Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

- inż. arch.; 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

- mgr inż. budownictwa 1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

5. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- mgr inż. arch.; 1,5 roku praktyka na budowie

- inż.arch. 3 lata na budowie

6.  Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

- mgr inż. budownictwa 1,5 roku praktyka na budowie

- inż. arch. 1,5 roku praktyka na budowie

- inż. budownictwa 3 lata praktyki na budowie

- technik architekt 4 lata praktyki na budowie

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

1) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2) do projektowania bez ograniczeń;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5) do projektowania w ograniczonym zakresie;

6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek;

2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:

-oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do Regulaminu lub,

- zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub,

- dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą

- książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub,

- zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.

4. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

5. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)

6. życiorys zawodowy;

7. kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP;

8. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona praktyk.

9. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem.

10. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego.

4. Za pracę projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 powyżej uznaje się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa w formie papierowej.

5. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej teczce.

6. Biuro okręgowej izby architektów RP czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14,00 W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: 89 521 34 30 albo e-mailem na adres: wm@iarp.pl

7. Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowej pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Zainteresowanych tematem odsyłamy do nowych aktów prawnych:

 - Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zmianami z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1139 i 1200
 - Ustawa o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych z dnia z dnia 9.05.2014 Dz. U. z 2014r poz. 768 z dnia 10 czerwca
 - Ustawa z dnia 11.09 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U.z 2014r., poz.1278

Zgodnie z Uchwałą KRIA  nr 0-14-V-2019  z dnia 12 lutego 2019 r., podajemy  wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w sesji letniej 2019

I . z tytułu art.14 ust.3 pkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(Dz.U z 2013 r., poz.1409 z póź. zm.) wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 1000 złotych( tysiąc złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych(tysiąc złotych )
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych(pięćset dziewięćdziesiąt  złotych) 

II.z tytułu art.14 ust.3 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane wynosi:

 • z tytułu kwalifikowania 1500 złotych(tysiąc pięćset  złotych )
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych(tysiąc pięćset złotych) 
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych(osiemset siedemdziesiąt złotych)

III. Traci moc obowiązująca uchwała nr 0-08-IV-2016 KRIA z dnia 16.03.2016r., w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Ponadto, informujemy, że od dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli od daty wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz.768), nie ma możliwości rejestracji książek praktyk.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Dane do przelewu:

 • Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033 · Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul.1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota: 1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: I rata - kwalifikacje

Przed samym egzaminem należy przedstawić dowód uiszczenia drugiej raty w tej samej kwocie (850 zł) wpłaconej na konto Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów nr konta j.w.

Dane do przelewu:

 •  Numer rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
 •  Nazwa odbiorcy: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Adres odbiorcy: ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn · Kwota:1000 zł
 • Nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • Tytuł przelewu: II rata – egzamin

Od wniosku i od składanych załączników, a także od poświadczeń zgodności odpisów lub kopii dokumentów, pobierane są, przy składaniu wniosku lub dokonywaniu tych czynności, wymagane przepisami opłaty skarbowe.

W związku ze zniesieniem znaczków skarbowych z dniem 1 stycznia 2007 r. opłatę skarbową w wysokości 20 zł. należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn

Powszechna Kasa Oszczędnościowa B.P. S.A.

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Od 24 września 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 11 września 2014 r. poz. 1278) regulujące zasady odbywania praktyki zawodowej